Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 28 februari 2011

Låt sjuksköterskan bli en uppfinnare

av Åsa Petersen
Alla innovationer som förbättrar hälso- och sjukvården behöver inte komma från forskningen. – De kan lika gärna komma från praktiken. Till exempel från undersköterskor, sjuksköterskor eller läkare som vill lösa problem på sin arbetsplats. Det säger Maria Jansson, strateg på landstingets Forsknings- och utvecklingsenhet. Maria om någon borde veta. Vid 18 års ålder började hon jobba som hemsamarit i Luleå. Akademiska studier vann så småningom hennes hjärta. Maria doktorerade i informatik- och systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Då var hon med och utvecklade ett datoriserat planeringsverktyg som numera används inom hemtjänsten i Luleå. – Jag ville att det jag forskade om skulle göra nytta, att det skulle spela roll i en verksamhet. Nu har Maria skrivit ”Vård av idéer”, landstingets grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Den är ute på samråd till den sista maj. En grönbok är en kunskapsöversikt som ska uppmuntra till diskussion. Nästa steg är en vitbok, som presenterar förslag till lösningar. Landstingets vitbok om innovationer är tänkt att vara klar i oktober. Innovationer är inte bara uppfinningar eller idéer. En innovation är en ny produkt eller tjänst – eller när redan existerande kunskap kommer till användning i ett nytt sammanhang. För att bli innovationer måste alltså idéerna och uppfinningarna utvecklas, så att de kan användas i praktiken. Det kräver samarbete mellan flera olika parter. När offentlig sektor, näringsliv, universitet och det civila samhället slår sina kloka huvuden ihop brukar resultatet bli bättre. Dessutom krävs att den som kommit på idén får möjlighet att göra verklighet av den, gärna i ett småföretag. Hur ska vårdpersonal, som ofta sliter hårt på sin arbetsplats, få energi och utrymme att utveckla sina idéer? – Ett sätt är att utbilda lotsar inom hälso- och sjukvården. De får till uppgift att stötta sina arbetskamrater genom innovationsprocessen. Det kan gälla allt från idéutveckling till finansiering och marknadsföring, säger Maria. I januari startade Innovationssluss Övre Norrland, ett gemensamt projekt mellan landstingen i Norrbotten och Västerbotten. Tydliga stödstrukturer ska ge personal inom hälso- och sjukvården möjlighet att utveckla sin idé till en färdig produkt eller tjänst. Innovationsslussen ska även vara en ingång till hälso- och sjukvården för små och medelstora företag. Kommun- och landstingsanställda är skyldiga att anmäla patentbara uppfinningar till sina arbetsgivare – även om idén har utvecklats på fritiden eller semestern. Lagen om arbetstagares uppfinningar, LAU, säger nämligen att arbetsgivaren är ägare till uppfinningen men att idégivaren bör få en ”skälig ersättning”. Gör inte det att hälso- och sjukvårdspersonal känner bristande motivation att vidareutveckla sina idéer? – Vissa regioner har löst det genom att ge sina anställda fribrev från lagen. Andra arbetsgivare ger uppfinnaren procent på vinsten. Om en hel personalgrupp tillsammans har utvecklat en innovation kan man belöna hela avdelningen. Att anställdas innovationer tas på allvar är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.  Personalens idéer stannar inte vid snack runt fikabordet utan blir till färdiga produkter och tjänster som används i verksamheten. Så växer de anställdas makt över sin arbetssituation. – Verksamhetschefer inom vården och omsorgen undrar ibland vad de tjänar på allt snack om innovationer. Svaret är enkelt: Att personalen mår bättre, säger Maria. Alla uppfinningar börjar hos någon som har tänkt. Därför är människan viktig i innovationsarbetet. Det handlar om att ge utrymme för enskilda individer att förverkliga sina idéer. Och att uppmuntra vårdanställda att samarbeta med varandra mellan yrken och arbetsplatser. Hälso- och sjukvårdens beslutsprocess är ofta linjär, uppifrån och ner. När det gäller innovationer måste kraften få komma underifrån eller från sidan. – Ledningen kan inte kommendera fram innovationer. Men de kan skapa strukturer som gör att personalens idéer och uppfinningar får leva och utvecklas, säger Maria. Åsa Petersen   FAKTARUTA: Namn: Maria Jansson Ålder: 48 Bor: Hertsön, Luleå Yrke: Strateg på Forsknings- och utvecklingsenheten, Norrbottens läns landsting Favorituppfinning: Internet Skulle vilja uppfinna: Rent dricksvatten av sand och jord till ingen kostnad alls. Barn och vuxna dör i utvecklingsländer eller katastrofhärjade områden för att det inte finns rent dricksvatten.